Etik İlkeler


Amaç 
Etik kurallar, Devir Faktoring çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı çalışanlar, müşteriler ve kurum arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir. 
 
Etik kurallar doğruluk ve dürüstlük ölçüleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Bu kurallara aykırı tutum ve davranışlar şirket içi disiplin yönetmeliği kapsamında değerlendirilecek olup, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda sağduyu ve iyi niyet kurallarına göre hareket edilmesi esastır. 
 
Devir Faktoring etik kuralları üç ana başlık altında toplanmaktadır: 
    A. Genel Kurallar 
    B. Çalışma İlkeleri 
    C. İlişkiler 
 
A. Genel Kurallar 
İş ahlakı ilkeleri doğrultusunda çalışanlarımız; 
• Ahlaki değerlere özen gösterirler ve bu değerlerden hiçbir şekil ve şartta taviz vermezler. 
• Konuşma, davranış ve giyim tarzlarının ölçülü olmasına dikkat ederler. 
• Her türlü ilişkilerinde aktif, olumlu, saygılı, ölçülü ve mütavazı davranırlar. 
• Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatında büyük önem taşıdığının farkındadırlar. 
• Planlı, düzenli ve disiplinli çalışarak sorumlu oldukları işleri zamanında ve hatasız tamamlamaya çalışırlar. 
• Farklı fikirleri, önerileri ve bakış açılarını uzlaşmacı bir tavırla değerlendirirler. 
• Yasalar ve mesleki ilkelerin yanı sıra Devir Faktoring mevzuatına da titizlikle uyarlar. 
• Görev ve görev dışında olgun, mütevazı ve olumlu tutumlarından ödün vermezler ve Devir Faktoring’i en iyi biçimde temsil ederler. 
• Objektiflik, gizlilik ve ketumiyet ilkelerinden taviz vermezler.
• Gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata ve usullere uygun olmasına önem verirler. 
• Herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda, etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler bulmaya çalışırlar. 
• Yasal olmayan her türlü faaliyetten ve alkol ve benzeri her türlü kötü alışkanlıktan uzak dururlar. 
 
B. Çalışma İlkeleri 
 
1.1. Gizlilik 
Çalışanlarımız; 
• Görevleri süresince öğrendikleri bilgileri ve edindikleri belgeleri, hiçbir şekilde yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmazlar. 
• Görevleri süresince yapmış oldukları çalışmaların Devir Faktoring’in mülkiyetinde olduğunu bilirler ve bu çalışmaları hiçbir şekilde şirket dışına çıkarmazlar. 
• Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahipleri ve şirket çalışanlarının aleyhine sonuçlanabilecek baskılara boyun eğmezler ve hiçbir şekilde maddi menfaat kabul etmezler. 
• Devir Faktoring’deki görevlerinden ayrılmaları durumunda, müşterilere ait bilgileri şirket dışına çıkarmazlar. 
• Özlük haklarını Şirket içi veya dışı diğer kişilerle paylaşmazlar.
 
1.2. Titizlik 
Çalışanlarımız; 
• Gelirleri ile orantılı olarak harcama yapar ve borçlanırlar. 
• Kişisel yatırımlarında spekülatif alım-satım işlemleri yapmazlar. 
• Kişisel yatırımlarını takip ederken mesailerini aksatmamaya özen gösterirler. 
 
1.3. Şirket Kaynaklarının Kullanımı 
Çalışanlarımız; 
• Devir Faktoring’in bütün araç ve gereçlerinin sadece şirket işlemleri için kullanırlar. 
• Görevleri süresince her türlü şirket kaynağını, araç-gerecini, demirbaşını etkin, verimli ve tasarruflu kullanırlar. 
• Şirket ile ilgili her türlü gider ve harcamalarda fayda-maliyet ve tasarruf ilkelerine uyarlar. 
• Şirket’e ait bilgisayar, yazılım ve donanımını kullanırken şirket yararını gözetirler. 
• Kendilerine tahsis edilen internet erişimini ve elektronik posta adreslerini mesleki amaçla kullanırlar. 
 
C. İlişkiler 
Çalışanlarımız; 
• Mesai saatlerine özen gösterirler. 
• Çalışma alanlarını temiz ve düzenli tutar ve diğer kişilerin rahatsız olmaması için dikkatli davranırlar. 
• Yeni çalışanların mesleki gelişimine destek verirler. Devir Faktoring’i fiili ya da potansiyel risklere muhatap edebilecek işlemlerden kaçındıkları gibi, yönettikleri çalışanları da benzeri işlemlere teşebbüs etmemeleri yönünde uyarırlar. 
• Müşteri şikayetine sebebiyet vermemeye çalışırlar ancak elde olmayan nedenlerden kaynaklanan müşteri şikayetlerine özel önem gösterirler ve şirket kurallarına uygun olmak kaydıyla çözmeye çalışırlar. 
• Devir Faktoring Denetmenleri ile diğer yetkili dış denetim elemanlarının, denetim faaliyetleri ile ilgili talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi koşulsuz tevdi ederler. Bu belgelerin denetmenlerce geçici olarak şirket dışına çıkarılması gerektiğinde, belgenin niteliğini ve durumu belirleyen bir zabıt tutarlar. 
• Görevlerini süresince rakip şirketlere ve o şirketlerin hizmetlerine ilişkin kişisel görüş belirtmezler. 
 
Faktoring Birliği’nin hazırladığı “Faktoring Sektörü Etik İlkeleri”ne http://www.fkb.org.tr/Sites/1/upload/files/FKB-MESLEKI_ETIK_ILKELER-395.pdf   ulaşabilirsiniz.